דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.ilמקרקעין - מידע ושירות מכרזי מקרקעין פרסום      
    ( מכרז 1 מתוך 1 מכרזים שנשלפו ) פרסום מכרזי מקרקעין
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
  :סוג מכרז 221/2011/צפ :נתוני מכרז
  :שכונה  מעלות תרשיחא :ישוב
 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך :יעוד
מסמכי המכרז
חוברת המכרז צפיה והורדה ללא תשלום
מפות

להלן פרסומים/הודעות הבהרה למכרז
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש

 

 

************************** עדכון מתאריך 02/11/2011 **************************

 

מינהל מקרקעי ישראל                                                                               משרד הבינוי  והשיכון

מחוז צפון                                                                                                        מחוז חיפה

 

 

בניה עצמית מעלות - תרשיחא

 ( 5 מגרשים לבניית 10 יח"ד)

הרשמה והגרלה – בשכונת "הבנים"

לתושבי מקום

מחוסרי דיור

מכרז מס' צפ/2011/ 221

                            --------------------------------------------------------

מינהל מקרקעי ישראל מציע בזה מגרשים לבניה עצמית  במעלות - תרשיחא  בכפוף לתוכניות :

ג/10778, ג/6953 ו- מנ/מק/2507 ולתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

 

בעת ההרשמה על כל הנרשמים להציג תעודת זהות ולהמציא המסמכים הבאים:

-          צילום תעודת הזהות + הספח.

-          המחאה/ערבות  בנקאית ע"ס 10,000 ₪ לפקודת מינהל מקרקעי ישראל.

-          קבלה על רכישת חוברת המכרז.

-          טופס ההצעה להשתתפות בהרשמה ובהגרלת המגרשים.

-          המלצת משרד הביטחון על שירות מלא בתוקף.

-          אישור תושבות מהרשות המקומית/משרד הפנים.

-          תעודת זכאות בתוקף.

-          תצהיר עו"ד למשרתי כוחות הבטחון.

-          אישור הרשות המקומית לתושבים בדואים.

 

בנוסף לתשלום עבור הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון ישלם הזוכה במגרש אגרות והיטלים לרשות המקומית כחוק.

 

את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום 7.11.2011 כנגד קבלה אשר תומצא בבנק הדואר בגין תשלום של 250 ש"ח מזומן בלבד (כולל מע"מ) לחשבון מס' 0-24180-0 לפקודת מינהל מקרקעי ישראל, לכל חוברת,  במשרדי מינהל מקרקעי ישראל, מלון פלאז'ה בנצרת עילית.

זמני קבלת קהל: בימים א',ב', ד',  בין השעות 12:00-8:00  וביום ב'  בין השעות 16:00 – 17:30  בטלפון 655821104- .

 

המבקש לרכוש את חוברת המכרז באמצעות האינטרנט ,ישלם סך של 250 ש"ח דרך אתר

האינטרנט  של  מינהל מקרקעי  ישראל ( www.mmi.gov.il ), התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ,כמפורט באתר המינהל. חוברת תמסר כנגד קבלה מודפסת מהאתר"

דפי מידע ניתן לקבל במשרדי המחוז ללא תמורה החל מיום 7.11.2011.

 

תינתן קדימות לנכים בהגרלת מגרש - רשאים להירשם  נכים אשר לא זכו במגרש כלל בעבר ועפ"י המסמכים הנדרשים (כמפורט בחוברת המכרז).

 

בעת ההרשמה להגרלה, על הנרשמים להצטייד בטופס ההרשמה,  אשר מופיע כנספח בחוברת המכרז.

 

כתנאי להרשמה חייב כל מי שנרשם להפקיד המחאה /ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ לפקודת מינהל מקרקעי ישראל וזאת כמקדמה על חשבון דמי חכירה מהוונים.

 

ההרשמה תחל ביום  7.11.2011 שעה 8:00  ותסתיים ביום  28.12.2011   בשעה 12:00 בצהריים.

 

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה מאתר המינהל באינטרנט.

 

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין בו כדי לחייב את המינהל בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו, התנאים המחייבים הם אלא אשר יופיעו בחוברת המכרז על נספחיה.

 

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש