דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.ilמקרקעין - מידע ושירות מכרזי מקרקעין פרסום      
    ( מכרז 1 מתוך 1 מכרזים שנשלפו ) פרסום מכרזי מקרקעין
לצפיה בחוברת יש להשתמש ב ‎
Adobe Reader 6 ומעלה.
להורדת התוכנה
לחץ כאן
(נספחים (להמחשה בלבד
חוברת המכרז צפיה והורדה ללא תשלום
מפות
איתור גוש, חלקה וכתובת
מאגר תוכניות בנין עיר
מפת המכרזמכרז על המפה
329/2011/בש   נתוני מכרז
 באר שבע ישוב
  נווה מנחם שכונה
  סוג מכרז
 בניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך יעוד
לתוצאות המכרז

הפרסום הינו כלי עזר ועל המציעים לבצע כל בירור עובדתי בהתאם לחוק ולתנאי המכרז.
במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכיה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרשות מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה.
בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת הרשות.
במידה והסכום שיוצע יכלול אגורות ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות. (הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי למכרזי כריה וחציבה)
מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.
המכרזים לא מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו לא משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.

הודעה לעיתונות
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש

 

 

************************** עדכון מתאריך 01/12/2011 **************************

 

מינהל מקרקעי ישראל                                                               משרד הבינוי והשיכון

מחוז הדרום

 

 

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 3 מגרשים לבניה עצמית

בשכונת  נווה מנחם בבאר שבע

 

מכרז מספר בש/329/2011

 

 

מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 

מספר גוש

מספר חלקה  (חלק)

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

38378

17

191

371

1

131,188

40,800

38380

39

272

354

1

125,224

31,620

38167

46

373

412

1

145,568

43,350

 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

 

על המגרשים חלות תבע"ות 10/212/03/5, 5/במ/72, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

 

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון.

 

המבקש להשתתף במכרז ישלם סך של 250 ש"ח  מזומן בלבד (כולל מע"מ) בבנק הדואר לחשבון מס'         0-24180-0 לפקודת מינהל מקרקעי ישראל, או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של המינהל כמפורט באתר.

 

ניתן לקבל את חוברת המכרז במשרדי מינהל מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227, בימים א' ב' ו-ד' בין השעות 12:00 - 08:00, וביום ב' אחר הצהריים בין השעות

 17:30 – 16:00 החל מיום 4/12/2011 כנגד קבלה מבנק הדואר או כנגד קבלה מודפסת מהאתר.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה מאתר האינטרנט.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח ב' בצרוף קבלה על התשלום.

 

לכל הצעה יש לצרף פקדון בהמחאה בנקאית או בערבות בנקאית כמפורט בחוברת המכרז.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 15/01/2012 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש