דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il     הסברים ונהלים  הסברים העברת זכויות במגורים
    

מהי העברת זכויות?

העברת זכויות היא הקניית זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

מה עליכם לעשות?
 • נכס מהוון בבניה רוויה ורשום בטאבו
 • אם הנכס מהוון (שולמו בעבורו דמי חכירה מראש לכל תקופת החכירה), הדירה נמצאת בבניין (בנייה רוויה) והיא רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), בצירוף הערה לפיה אין הגבלה בהעברה ובירושה על החוכר לפנות לביצוע העברת הזכויות ישירות ללשכת רישום המקרקעין שבתחום מגוריו.
 • נכס מהוון, בבניה רוויה, אינו רשום בטאבו ויש גורם משכן
 • אם הנכס מהוון, הדירה נמצאת בבניין רב קומות (בנייה רוויה) ונרכשה מחברה משכנת מורשית (שיכון ובינוי, שיכון ופיתוח, משה"ב, עמידר, עמיגור, רסקו) , ואינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), על החוכר לפנות אל הגורם המשכן (חברה משכנת) לביצוע העברת הזכויות ברישומיה. העתק מהשטר החתום יועבר למוקד השירות לעדכון בסיס הנתונים ברשות.
 • ביתר המקרים
 • יש לפנות למשרדי רשות מקרקעי ישראל או מוקדי השירותים המהירים של הרשות בנכסים מהוונים.
 • העברת זכויות במחוז יו"ש
 • העברת זכויות ביו"ש מתבצעת עפ"י הנוהלים כשאר המרחבים מלבד ירושות וגרושין.
  בהעברות בירושה וגירושין יש לפנות למחלקה המשפטית בטלפון 9977360 – 02.
  כמו כן ניתן לשלוח את הצו + מכתב נילווה לפקס 9977948 – 02.
 • המסמכים הנדרשים בעת העברת הזכויות
 • בהעברת זכויות לזרים
 • בקשה להקניית זכויות או להקצאת קרקע לזרים, כאמור בחוק מקרקעי ישראל (תיקון 3) התשע"א-2011 , תוגש למרחב על-ידי המבקש על גבי טופס מיוחד לכך. לכל בקשה להקניית זכויות במגורים למי שזכאי לעלות לישראל על-פי חוק השבות התש"י-‎1950, יצורף תצהיר חתום על ידי המבקש על כך שהוא זכאי לעלות לישראל על-פי חוק השבות. התצהיר יוגש על-גבי הטופס המתאים (נספחים לנוהל ‎36.21): נספח ו1- טופס תצהיר זר בדבר מטרת רכישה,  נספח ו2 -טופס תצהיר-זכאות לעלות על פי חוק השבות-התש"י-1950. הבקשה תועבר לאישור אחד מבעלי התפקידים המוסמכים ברשות מקרקעי ישראל לאשר הקניית זכויות לזרים.
מה צפוי לאחר הגשת הבקשה?

 • תשלום דמי הסכמה

 • העברת הזכויות נעשית על ידי רשות מקרקעי ישראל, בתנאי שלמוכר אין כל חובות כלפי רשות מקרקעי ישראל ובתנאי שהוצגו כל המסמכים ולאחר ששולמו דמי הסכמה.
  גובה דמי ההסכמה נקבע על פי חוזה החכירה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל תנפיק בעבור החוכר שובר מיוחד לתשלום דמי הסכמה, אותו ניתן לשלם בכל הבנקים.
  יזם רוכש או חוכר הפונה לבנק בבקשה לקבלת הלוואה יכול לבקש מרשות מקרקעי ישראל עותק / התחייבות לבנק. למידע נוסף על התחייבות לרישום משכנתה.
  במעמד העברת הזכויות ניתן לבצע היוון דמי החכירה של הנכס אשר פוטר את החוכר מדמי הסכמה. כמו כן, אם המוכר שילם דמי הסכמה והרוכש מעוניין לבצע היוון דמי החכירה עליו לפנות לרשות מקרקעי ישראל תוך 90 יום, ותבוצע השלמה להיוון, בהתאם לנהלי רשות מקרקעי ישראל.
 • מידע מוקדם על גובה דמי הסכמה

 • מחלקות משתכנים במרחבים ערוכות למסירת מידע מוקדם לחוכרים המבקשים לדעת מראש מה יהיו סכומי דמי ההסכמה הנדרשים לביצוע פעילויות העברת הזכויות. בקשה לקבלת מידע מוקדם יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר.
  קבלת המידע המוקדם כרוכה בתשלום אגרה. מחיר האגרות יעודכן כל שנה ב-1 בינואר בשיעור עליית המדד.
 • פטורים מדמי הסכמה

 • דמי הסכמה אינם נגבים במקרים הבאים:
  - כאשר חוכר היוון מראש את דמי החכירה השנתיים לפני הגשת הבקשה להעברת זכויות.
  - כאשר חוכר נכלל באחת מהקטגוריות הפוטרות מדמי הסכמה, על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 534 סעיף 29 , הכוללת את סוגי הפטורים מדמי הסכמה, ועדכונים שבהחלטה מס' 967.
 • הגשת השגה על אי הכללה ברשימת פטורים מדמי הסכמה

 • אם לא נכלל מעביר הזכויות ברשימת הפטורים והוא סבור כי הוא זכאי לכך, עומדת לרשותו הזכות להגיש השגה בנידון. ההשגה על אי קבלת הפטור תוגש תוך שלושים יום מקבלת הדרישה לתשלום באמצעות פנייה למרחבי רשות מקרקעי ישראל.
 • הגשת השגה על שומה לחישוב גובה דמי הסכמה

 • ניתן להגיש השגה על שומה לחישוב גובה דמי הסכמה, אם החוכר סבור שהשומה המהווה בסיס לחישוב דמי ההסכמה גבוהה מדי (לא כולל דמי הסכמה בחישוב עפ"י מחיר מכירה). בקשת ההשגה שתוגש למשרד המרחב תועבר לשמאי שערך את השומה לבדיקה נוספת. אם תשובת השמאי אינה מניחה את דעת החוכר, באפשרותו להגיש ערר תוך ‎21 יום לשמאי הממשלתי. הפנייה לשמאי הממשלתי כרוכה בתשלום. לאחר הגשת השגה, לא ניתן לחזור לערך שנקבע לפני הגשתה.

מידע נוסף: שאלות ותשובות - העברת זכויות במגזר העירוני
 


המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש