דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      הסברים ונהלים  הסברים העברת זכויות בקרקע חקלאית
        
מהי קרקע חקלאית?

נחלה, משק עזר ושטח עיבוד נקראים קרקע חקלאית.
נחלה
חלקת אדמה חקלאית בגודל שנקבע ע"י שר החקלאות בהתייעצות עם
מינהל התכנון, הנמצאת בבעלות המדינה, קרן קימת לישראל או רשות
הפיתוח, והוחכרה-לתקופה ארוכה -למתיישב, לצורך פרנסתו מהמשק
החקלאי שפותח או שיפותח בחלקה זו.
זכויות בנחלה חקלאית ניתנות לרישום ע"ש אדם בודד או ע"ש שני בני זוג.
משק עזר
קרקע שהוחכרה או נמסרה למטרת משק עזר,
הכוללת מגורים ועיבוד חקלאי ובלבד שהקרקע אינה מהווה נחלה
כהגדרתה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
שטחי עיבוד
שטחים המיועדים לעיבוד חקלאי או לנטיעות לתקופה העולה על שלוש שנים.
מהי העברת זכויות?
העברתה של זכות חכירה במקרקעין בשלמותה או בחלקה או הסבתה
בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

מה עליכם לעשות?
 1. עליכם למלא טופס בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי.
  את הטופס יש למלא בהתאם לסוג הנכס המבוקש להעברה
  (מגרש מגורים, משק עזר, נחלה או שטח עיבוד),
  ולהגיש למחלקת עסקות חקלאיות במרחב בו מנוהלים המקרקעין
  נשוא הבקשה. על הטופס להיות חתום ע"י מעביר הזכויות.
 2. לבקשה עליכם לצרף מסמכים מקוריים או מסמכים שאושרו
  ע"י עו"ד כ"נאמן למקור".

להלן רשימת המסמכים:
מסמכים שיש להגיש
מגרש מגורים
משק עזר
שטחי
עיבוד
נחלה
בפנייה לרשות להעברת זכויות יש
להמציא את המסמכים המסומנים ב-‎ X

‎ X
‎ X
‎ X
‎ X
טופס בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
‎1.
‎ X
‎ X
‎ X
‎ X
הסכם מכר או תצהירים במקרה של העברה ל"קרוב",
או צו ירושה/קיום צוואה במקרה של העברת זכויות ליורש,
או הסכם גירושין + פסק דין לגירושין
במקרה של העברת זכויות במסגרת הסכם גירושין
‎2.
‎ X
‎ X
‎ X
‎ X
יפוי כח (אם מטפל בהעברה בא כח)
‎3.
‎ X
‎ X
‎ X
‎ X
אישורי מס שבח, רכישה ומכירה למעט במקרים הבאים:
א. הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין
ב. זכויות מעוברות עפ"י צו ירושה/צו קיום צוואה
ג. הזכויות מועברות עפ"י הסכם גירושין והומצאה לרשות תעודת גירושין
‎4.
X
X
X
‎ X
תשלום חוב דמי חכירה שנתיים (אם קיים חוב)
‎5.
‎X
‎ X

‎ X
הסכמת הסוכנות היהודית להעברת הזכויות
(אם היישוב בטיפול הסוכנות היהודית)
‎6.
Xהצהרה על היעדר חריגות בנייה בבקשה להעברת זכויות
‎7.
‎ X
*‎X

X‎
אישור האגודה להעברת הזכויות
‎8.
‎ X ‎ X ‎ X ‎ X אישור מאת הגוף לטובתו, רישום שיעבוד להעברת הזכויות או לסילוק ההתחיבות הרשומה לטובתו (אם קיים שיעבוד)
‎9.
‎ X
‎ X
‎ X
‎ X ביטול עיקול/צו מניעה (אם קיים) ‎10.
X X X X נסח רישום עדכני (אם הזכויות רשומות בלשכת רישום המקרקעין) 11.
‎ X
‎ X
‎ X
‎ X 6 שטרי העברת זכויות חתומים ומאומתים ע"י עו"ד
(אם רשומה חכירה בתוקף בלשכת רישום המקרקעין)
‎12.

*אם בתחום משבצת

מה צפוי לאחר הגשת הבקשה?

תשלום דמי הסכמה
אם תאושר בקשתכם, ואם חלה עליכם חובת תשלום דמי הסכמה,
ישלח אליכם שובר לתשלום דמי הסכמה.
את התשלום עליכם להסדיר, כתנאי לאישור ההעברה.
תשלום דמי ההסכמה ייעשה באמצעות שובר תשלום אותו תפיק הרשות לחוכר
והניתן לתשלום בכל הבנקים .
לאחר תשלום דמי ההסכמה, ישלח אליכם אישור על העברת זכויות.
חישוב דמי הסכמה
חישוב דמי הסכמה בנחלות נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות בנחלות.
חישוב דמי הסכמה בשטחי עיבוד נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות בשטחי עיבוד.
חישוב דמי הסכמה במגרש מגורים/משק עזר נעשה עפ"י נוהל העברת זכויות במשקי עזר ומגרשי מגורים במגזר החקלאי.
פטור מדמי הסכמה
ישנם מקרים בהם החוכר זכאי להנחה או פטור מתשלום דמי הסכמה.
בנוסף לכך יש לציין כי העברת זכויות ל"קרוב" אינה נחשבת כהעברת זכויות לעניין תשלום דמי הסכמה.
"קרוב"- בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות,
הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ, ובן זוגו של כל אחד מאלה.
מידע מוקדם לגבי גובה דמי הסכמה
ניתן לקבל מראש מידע על גובה דמי ההסכמה הנדרש לביצוע פעולת העברת זכויות.
בקשות לקבלת מידע מוקדם בנחלות ושטחי עיבוד יש להגיש על גבי
טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה להעברת זכויות בנחלה
או בשטח עיבוד.
יש לציין על גבי הטופס מחיר מכירה משוער או לחלופין לצרף טיוטת הסכם.
כמו כן יש לצרף פירוט הרכב הנחלה כשהוא מאושר ע"י האגודה וכולל:
סה"כ שטחו של המשק, שטח כל חלקה וחלקה לרבות סוג העיבוד וגילו.
הבקשה תטופל גם אם הפירוט לא יהא חתום ע"י האגודה אולם במקרה כזה יהא
צורך בהמצאת אישור האגודה במועד הגשת הבקשה להעברת הזכויות.
בקשות לקבלת מידע מוקדם במשקי עזר במגזר החקלאי כרוכות בתשלום אגרה.
סכום האגרות מתעדכן מדי פעם ראו הוראת חשב הרשות.. *.
בקשות לקבלת מידע מוקדם במשקי עזר במגזר החקלאי. ובמגרשי מגורים יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם במגזר החקלאי.
ערר על החלטה שלא לתת פטור מדמי הסכמה
ניתן להגיש ערר על החלטה שלא לפטור אותך מתשלום דמי הסכמה,
אם הינך סבור שאתה זכאי לפטור, בהתאם למפורט לעיל.
כמו כן ניתן להגיש ערר כאמור לוועדת חריגים במקרים שאינם
מוזכרים בטבלה. ועדה זו מוסמכת לתת פטור מלא או חלקי מדמי הסכמה
עד לסכום שנקבע בנוהל חריגים, ולהמליץ לוועדת הערר הציבורית על
מתן פטור מלא או חלקי בסכומים גבוהים יותר.
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 534, פרק ג' , מפרטת את נושא דמי ההסכמה.
ערר על גובה דמי הסכמה
ניתן להגיש ערר על גובה דמי ההסכמה אם החוכר סבור שהשומה המהווה בסיס
לחישוב דמי ההסכמה גבוהה מדי עפ"י החלטת מועצה מס' 1181 מיום 12/03/2009.
את הערר יש להגיש תוך שלושים יום מקבלת הדרישה לתשלום באמצעות המרחב.
הערר יועבר לשמאי המרחבי ברשות לבדיקה נוספת. אם התשובה אינה מניחה את דעת החוכר, הוא רשאי להגיש ערר נוסף תוך 30 יום לוועדת ההשגות.
פניה לשמאי הראשי כרוכה בתשלום אגרה.
סכום האגרות מתעדכן מדי פעם ראו הוראת חשב הרשות.

פטור\הנחה מתשלום דמי הסכמה

ברשות מקרקעי ישראל מתכנסת ועדת חריגים שעניינה הנחה בדמי הסכמה,
מקום שאין נוהלי העבודה של הרשות נותנים תשובה לגביהם,
והמצריכים פתרון מיוחד לאור הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה -
נוהל טיפול בחריגים.
זכאות לפטור או הנחה מדמי הסכמה בקרקע חקלאית לפי
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 534, בתוספת השלישית להחלטה.

* מחיר האגרות יעודכן ב- 1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית המדד.
התשלום שבוצע בגין המידע המוקדם יקוזז מהסכום לתשלום,
אם העיסקה תתבצע תוך שנה מיום קבלת המידע


מידע נוסף: שאלות ותשובות- קרקע חקלאית, ועדת ההשגות על החלטות ועדות קבלה לישובים בנגב ובגליל


המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש