דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      הסברים ונהלים  הסברים תוספת בנייה למגורים
        

כללי
תוספת בנייה הינה תוספת שטח בנייה מקורה למבנה קיים, המשמשת
למטרת החכירה המקורית. תוספת בנייה טעונה אישור מוקדם של הרשות
כפוף לעמידה בתנאי חוזה החכירה ולתכנית סטטוטורית,
כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה.
תוספת בנייה כרוכה בתשלום (תוספת בנייה בבנייה רוויה פטורה מתשלום דמי היתר).
שינוי במצב תכנוני מחייב לעיתים תשלום היטל השבחה לרשות המקומית.

להלן הסבר המושגים הקשורים לתוספת בנייה

דמי היתר
דמי חכירה שנתיים או מהוונים עבור זכויות חכירה לבנייה נוספת במקרקעין,
בגינן לא שולמה לרשות תמורה.
גובה דמי ההיתר נגזר מתוספת ערך הקרקע אשר נקבע עפ"י הערכת שמאי מקרקעין.
הרשות רשאית לקבוע טבלאות ערכי קרקע למגורים.
דמי ההיתר יהיו בשעורים הבאים:
25% מתוספת הערך, כאשר לחוכר חוזה חכירה לא מהוון.
31% מתוספת הערך, כאשר לחוכר חוזה חכירה מהוון.
91% מתוספת הערך, כאשר לחוכר חוזה חכירה מהוון בעסקה.
80% מתוספת הערך, כאשר ליזם הסכם פיתוח לא מהוון בתוקף,
ו-91% מתוספת הערך, כאשר ליזם הסכם פיתוח מהוון בתוקף.
על שיעור התשלום יחולו ההנחות בהתאם להחלטות המועצה
ולמפת אזורי העדיפות הלאומית, כפי שתקבע הממשלה מעת לעת.
חיוב בהיטל השבחה יחול במלואו על המבקש.
אין הרשות משתתפת בהחזר הוצאות היטל השבחה.

שטח מבונה
שטח עיקרי ושטח שירות, לרבות נפח המבנה. להרחבה: שאלות ותשובות - תכניות ותוספת בנייה
ראו גם תקנים לחישוב שטחים בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965.

תוספת ערך
שווי זכויות נוספות נשוא הבקשה לתוספת בנייה.

בנייה רוויה
יחידה בבניין שיש בו ארבע יחידות דיור לפחות, בשתי קומות לפחות, יחידה אחת
בכל קומה אשר שולמה תמורה בעבורן.

מתן מידע מוקדם
מחלקות משתכנים/חוזים במרחבים ערוכות למסירת מידע מוקדם לחוכרים המבקשים לדעת
מראש מה יהיו סכומי
דמי ההיתר הנדרשים לביצוע פעילות תוספת בנייה.
את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס המתאים:
טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר.

 
מידע נוסף: שאלות ותשובות - תכניות ותוספת בנייה
 
   


המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כלשהי
 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש