דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      טפסים וחוזים  טפסים

טפסים   (הסבר)

מסמכי רישום ושטרות
בקשות במגזר העירוני
בקשות במגזר החקלאי
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
אחר

מסמכי רישום ושטרות

השטרות ומסמכי הרישום מעודכנים נכון ל-25.3.2014, בהתאם לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

יש להדפיס את השטרות משני צידי הדף, אין לשנות את מבנה הטפסים.הנחיות בנושא חתימה על שטרי שכירות - עדכון מה- 30.3.2016

הנחיות לחתימה על שטרי שכירות, רישום הערת היוון והתאמת נתוני חוזה החכירה המצורף לשטר השכירות,
כפי שסוכמו עם הממונה על המרשם במשרד המשפטים לצורך פישוט הליכי הרישום.
ההנחיות תקפות באופן מיידי, וניתן לפעול לפיהן.


רישום מכר במקרקעי ישראל - עדכון מה-25.3.2014

להלן הנחיה בדבר רישום זכויות בעלות במקרקעי ישראל, במקרים השונים, ואליה מצורפים השטרות
והטפסים בהם יש לעשות שימוש. ההנחיה נערכה בתיאום בין האגף לרישום והסדר מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל.

ההנחיה נקבעה בהתאם לתנאים להקניית בעלות בחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך-
1960 והחלטות מועצת ישראל וכן, על פי הוראת תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011. 
נוסח הטפסים והשטרות עודכן והותאם על מנת לקדם ולייעל את רישום הבעלויות במקרקעי ישראל, להקל על
הציבור ולאפשר רישום זכויות באופן מהיר וקל ככל שניתן, תוך מילוי כל התנאים הנדרשים בדין.

כאמור, ההנחיה מפרטת באופן ברור את המקרים השונים של רישום בעלות במקרקעי ישראל והטפסים
והמסמכים הנלווים הנדרשים בכל מקרה לגופו, תוך מתן דגש על חשיבות מילוי השטרות והטפסים והגשתם
 כנדרש, ויישומו יאפשר רישום מהיר ופשוט ככל הניתן.  

מובהר, כי לא יתקבלו שטרות ובקשות שאינם אלו אשר נקבעו ופורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל
ואגף רישום והסדר מקרקעין ואין לשנות, להוסיף ולגרוע מנוסח הטפסים.

הציבור מתבקש לפעול כנדרש מנת לחסוך אי נעימות לכל הנוגעים בדבר, בדחיית
מסמכים שלא יוגשו בהתאם לאמור לעיל. מוצע להתעדכן באופן תקופתי באתר הרשות ואתר משרד המשפטים.

רישום מכר במקרקעי ישראל – הנחיות לציבור
מקוון   word למילוי   pdf להדפסה        
             
        בקשה לרישום במקרקעין (הסבר)  
        בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל  (הסבר)  
      והודעה לחוכר על כוונה להקנות בעלות, ללא תמורה (הסבר)

(הבקשה וההודעה המצורפת אליה מיועדות לרישום בעלות בנכסים של חברות משכנות/קבלנים/יזמים.)

   
        בקשה לרישום בית משותף (הסבר)  
      כתב שיפוי לרישום בית משותף (הסבר)  
      כתב שיפוי לתיקון בית משותף (הסבר)  
      התחייבות לרישום משכנתאות בלשכת רישום המקרקעין (הסבר)  
      התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין (הסבר)  
      הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף (הסבר)  
        שטר שכירות (הסבר)  
        שטר שכירות משנה (הסבר)  
        שטר שכירות משולב (חכירה לדורות) (הסבר)  
        שטר העברת זכות שכירות – רשות (הסבר)  
        שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה (הסבר)  
        שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה (הסבר)  
        שטר תיקון תנאי חכירה  (הסבר)
 
        שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות) (הסבר)
 
        שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות) (הסבר)
 
        שטר תיקון (פיצול) שכירות (הסבר)  
        שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה) (הסבר)  
        שטר ביטול זכות שכירות (הסבר)  
        שטר ביטול זכות שכירות ראשית  (הסבר)  
        שטר ביטול זכות שכירות משנה (הסבר)  
        שטר זיקת הנאה (הסבר)  
          תנאים לרישום זיקת הנאה (הסבר)
        תנאי 1 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות)  
        תנאי 2 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב לטובת הציבור
(כאשר מדובר בזכות לטובת הציבור- מוגש ע"י העיריות/רשויות)
 
 
        תנאי 3 - זיקת הנאה לזכות שימוש.  
      כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה (הסבר)  
      כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים (הסבר)  
      כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן (הסבר)  
      כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים (הסבר)  
        שטר ביטול זיקת הנאה (הסבר)  
      שטר מכר-רפורמה במקרקעי ישראל  (הסבר)  
          שטר מכר - מבוטל.   
        שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) (הסבר)  
        שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) (הסבר)  
      אישור הרשות להעברת הבעלות בנכס (אישור עפ"י חוק מקרקעי ישראל תש"ך – 1960)  
      אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר" (הסבר)  
        בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות
(בהתייחס להגבלת העברה ל"זר") (הסבר)
 
        בקשות במגזר העירוני

    בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה)  
      רשימת מסמכי חובה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף (הסבר)  
      בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול,
ולקבלת/רכישת זכות הבעלות (הסבר)
 
      בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין (הסבר)  
      כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון
לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת (מקור)
 
               
      כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן/חברה משכנת (הסבר)
לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת (מקור)
 
               
      תצהיר על היעדר חריגות בנייה בבקשה להעברת זכויות  
    בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום
דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
 
      תצהיר על סיום בניית "שלד" וגג  
   

ייפוי כוח בלתי חוזר

 
       

בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות
- מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד

 
      בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל חכירה והיוון חכירה במגזר העירוני  
          בקשות במגזר החקלאי    
    בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי
הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
 
    בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
(נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד) (הסבר)
 
הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים (הסבר)
      בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך (הסבר)  

בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר
למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי  (הסבר)

 
    בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה  (הסבר)  
 
    כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית  (הסבר)
    הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה  (הסבר)
     

בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת –
למשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית  (הסבר)

 
   
    שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים
לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751 (בהתאמה)  (הסבר)
 

      בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת (הסבר)  
      הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים -
לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רשות מקרקעי ישראל   (הסבר)
 
   
      בקשה להסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים (הסבר)  
 
     

בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני
(לאגודה חקלאית) (הסבר)

 
   
      בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה (לבעלי הנחלה) (הסבר)  
               
          בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
   
      בקשה לביצוע פעולה במקרקעין-
למילוי במקרים בהם אין טופס ייעודי לבקשה
 
               
          אחר    
      תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין (למעט במקרה של העברת זכויות)  
    הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר  
      תצהיר זר בדבר מטרת רכישה  
תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות-התש"י-1950
    ערבות בנקאית   
בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
      הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע  
      כתב ויתור סודיות להליך ערר (הסבר)  
      כתב ויתור סודיות להליך השגה (הסבר)  
      איו"ש - בקשה לאישור זכויות
מומלץ להגיש בקשה לאישור זכויות באמצעות האתר
 
      בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז
-הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין") (הסבר)
 
 
      בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (הסבר)  
      בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (הסבר)
 
      בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950 (הסבר)  
     

תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה (הסבר)

 
      תצהיר אדם זר (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד
(הסבר)
 
 
      בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור
בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד (הסבר)
 
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו /
חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת (הסבר)
 
 
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה
ומבני תעשייה להשכרה (הסבר)
 
 
      בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע (הסבר)  
 
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – למשרד ממשלתי (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז -למתקני תקשורת (הסבר)  
      בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא (הסבר)  
     

 בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת - נכסים עירוניים, נחלה /משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד  (הסבר)

 
 
      בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים  (הסבר)  
      בקשה לרכישת בעלות במקרקעין (הסבר)  
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז מלונאות, מיזם תיירותי (אטרקציה) והרחבה (הסבר)  
תצהיר על שירות מילואים   
  תצהיר מודד   
  אישור עריכת ביטוחים   
    דיווח על תפוקות המחצבה (הסבר)  
   

         טפסים נוספים מצורפים כנספחים לנהלים


         מידע נוסף: רישום ובעלות - מידע כללי
    
 
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש