דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      טפסים וחוזים  טפסים

טפסים   (הסבר)

מסמכי רישום ושטרות
בקשות במגזר העירוני
בקשות במגזר החקלאי
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
בקשות למתן הרשאות לתכנון לרשויות ומשרדי ממשלה
אחר


מסמכי רישום ושטרות

השטרות ומסמכי הרישום מעודכנים בתיאום עם אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים (טאבו).
יש להדפיס את השטרות משני צדי הדף, אין לשנות את מבנה הטפסים.

רישום זכויות בכפוף לרישום הערת אזהרה בפרויקטים של "מחיר למשתכן" - עדכון לתאריך 16.7.2017

על פי החלטת משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, מגבלת העברת הזכויות בפרויקטים במסגרת "מחיר למשתכן" תעמוד על פרק זמן של 5 שנים ממועד קבלת טופס 4. המגבלה כוללת את כל הפרויקטים, גם אלו בהם ההגבלה עמדה עד עתה על 10 שנים.
בכדי למנוע את העברת הזכויות בתקופה זו, בנכסים הנרשמים בטאבו בחכירה או בבעלות (במסגרת הרפורמה), תירשם הערת אזהרה בדבר ההגבלה ומועד סיומה יצוין בפנקסי המקרקעין. 
בהתאם לכך הוכנה הנחייה משותפת על ידי רשות מקרקעי ישראל, אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים ומשרד הבינוי והשיכון, המפרטת את המסמכים הדרושים לצורך רישום וביטול ההערה.


עדכון לתאריך 26.4.2017

לשטר מכר במקרקעי ישראל ו-שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל התווסף סעיף אימות חתימה לפי תקנה 10 במקרים בהם בעלי הזכויות הם תאגיד.

הנחיות נוספות לתאגידים בנושא השטרות:


הנחיות לרישום מכר במקרקעי ישראל - עדכון לתאריך 10.07.2016

במסגרת שיפור והנגשת השימוש בטפסים הנדרשים לרישום בעלות במקרקעי ישראל
אוחדו לנוחותכם שטרי המכר הקיימים לשטר אחד: שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד).

שטר זה מחליף את ארבעת השטרות הבאים:

 1. בקשה לרישום בעלות במקרקעין – רפורמה במקרקעי ישראל 
 2. שטר מכר - רפורמה במקרקעי ישראל
 3. שטר מכר במקרקעי ישראל (עם הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים) + בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 וכתב התחייבות (בהתייחס להגבלת העברה ל"זר")
 4. שטר מכר במקרקעי ישראל (ללא הערת אזהרה בדבר הגבלה על העברה לזרים)

עד 30/06/2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים. לאחר תקופת המעבר לא
יתקבלו שטרות שאינם שטר זה.

הנחיות בנושא חתימה על שטרי שכירות - עדכון לתאריך 30.3.2016

הנחיות לחתימה על שטרי שכירות, רישום הערת היוון והתאמת נתוני חוזה החכירה המצורף לשטר השכירות,
כפי שסוכמו עם הממונה על המרשם במשרד המשפטים לצורך פישוט הליכי הרישום.

הנחיות לרישום פעולות שכירות במקרקעי ישראל - עדכון לתאריך 16.11.2016

במסגרת המאמצים לשיפור ולהאצת תהליך רישום הזכויות,
אוחדו 13 שטרות לשטר אחד: שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל
השטר החדש יחליף 13 שטרות ששימשו לרישום חכירה וביטולה, לתיקון תנאי
חכירה והיוון ו/או הארכת תקופה ורישום העברת זכות שכירות במקרקעי ישראל.

שטר זה מחליף את 13 השטרות הבאים:

 1. שטר שכירות
 2. שטר שכירות - משנה
 3. שטר שכירות משולב (חכירה לדורות)
 4. שטר העברת זכות שכירות - רשות
 5. שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי חכירה
 6. שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה
 7. שטר תיקון תנאי חכירה
 8. שטר תיקון שכירות
 9. שטר תיקון שכירות (הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות)
 10. שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה)
 11. שטר ביטול זכות שכירות
 12. שטר ביטול זכות שכירות ראשית
 13. שטר ביטול זכות שכירות משנה

נותר בתוקפו שטר תיקון (פיצול) שכירות.

עד 30.06.2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים. לאחר תקופת המעבר לא
יתקבלו שטרות שאינם שטר זה.

מקוון   word למילוי   pdf להדפסה        
             
        כתב התחייבות לטובת משרד הבינוי והשיכון בפרויקט "מחיר למשתכן" (הסבר)  
        בקשה לרישום הערת אזהרה לפי סעיף 126 בפרויקט "מחיר למשתכן" (הסבר)  
        בקשה לרישום במקרקעין (הסבר)  
      הודעה לחוכר על כוונה להקנות בעלות, ללא תמורה (הסבר)

 
        בקשה לרישום בית משותף (הסבר)  
      כתב שיפוי לרישום בית משותף (הסבר)  
      כתב שיפוי לתיקון בית משותף (הסבר)  
      התחייבות לרישום משכנתאות בלשכת רישום המקרקעין (הסבר)  
      התחייבות לרישום עיקול/ים בלשכת רישום המקרקעין (הסבר)  
      הצהרה על היעדר חריגה והתחייבות בעת רישום בית משותף (הסבר)  
       

שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל (הסבר)

שטר זה מחליף 13 שטרות ששימשו לרישום חכירה וביטולה,
לתיקון תנאי חכירה והיוון ו/או הארכת תקופה ורישום העברת
זכות שכירות במקרקעי ישראל.

עד 30.06.2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים.

להסבר מפורט: הנחיות לרישום פעולות שכירות במקרקעי ישראל

 
        תנאים לשטר פעולות שכירות במקרקעי ישראל (הסבר)
(יצורפו בעת סימון "רישום זכות חכירה ראשית")
 
               
        שטר תיקון (פיצול) שכירות (הסבר)  
        שטר זיקת הנאה (הסבר)  
          תנאים לרישום זיקת הנאה (הסבר)
        תנאי 1 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב (בין חלקות או תתי חלקות)  
        תנאי 2 - מעבר להולכי רגל וכלי רכב לטובת הציבור
(כאשר מדובר בזכות לטובת הציבור- מוגש ע"י העיריות/רשויות)
 
 
        תנאי 3 - זיקת הנאה לזכות שימוש.  
      כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה (הסבר)  
      כתב שיפוי לרישום זיקת הנאה - חוכרים (הסבר)  
      כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חברה / קבלן (הסבר)  
      כתב שיפוי לביטול זיקת הנאה - חוכרים (הסבר)  
        שטר ביטול זיקת הנאה (הסבר)

 
       

שטר מכר במקרקעי ישראל (מאוחד) (הסבר)

שטר זה מחליף ארבעה סוגי שטרי מכר לרישום בעלות במקרקעי ישראל.

עד 30.6.2017 ניתן לעשות שימוש גם בשטרות הישנים.

להסבר מפורט: הנחיות לרישום מכר במקרקעי ישראל.


 
      אישור העברת זכויות בהתייחס להגבלת העברה ל"זר" (הסבר)  
        בקשות במגזר העירוני

     

בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני

 
      רשימת מסמכי חובה לרישום/תיקון/ביטול צו בית משותף (הסבר)  
      בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול,
ולקבלת/רכישת זכות הבעלות (הסבר)
 
      בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין (הסבר)  
      כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון
לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת (מקור)
 
               
      כתב העברת זכות חכירה המיועד לשימוש גורם משכן/חברה משכנת (הסבר)
לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת (מקור)
 
               
      תצהיר על היעדר חריגות בנייה ועמידה במועדי הבנייה בבקשה להעברת זכויות  
      בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר  
      תצהיר על מועדי סיום בניית "שלד" וגג  
   

ייפוי כוח בלתי חוזר

 
       

בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות
- מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד

 
      בקשה לחידוש חכירה במסגרת יובל חכירה והיוון חכירה במגזר העירוני  
      בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור  
          בקשות במגזר החקלאי    
      בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי
הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
 
    בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
(נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד) (הסבר)
 

התחייבות והודעה בלתי חוזרות לעניין התחשבנות
נספח ל"בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
(נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד)"

     

בקשה למתן פטור / הנחה מתשלום דמי הסכמה
נספח ל"בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
(נחלה, משק עזר, תעסוקה במשבצת, שטחי עיבוד)"

     
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים (הסבר)
        תצהיר מומלץ
נספח ל"הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים"
 
               
        תצהיר אגודה – חתום ע"י האגודה
נספח ל"הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים"
 
               
       

התחייבות בלתי חוזרת של המועצה האזורית – חתומה ע"י המועצה
נספח ל"הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים"

 
               
        בקשה לבנייה מרוכזת – חתומה ע"י האגודה וחברת הבנייה
נספח ל"הקצאת מגרש בפטור ממכרז להרחבות בישובים חקלאיים"
 
               
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים  
        תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת מועצה אזורית
נספח ל"בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים"
 
        תצהיר מומלץ להקצאת מגרש בישוב קהילתי
נספח ל"בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים"
 
        תצהיר אגודה
נספח ל"בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים"
 
        תצהיר אגודת ישוב קהילתי לאישור בניה מרוכזת
נספח ל"בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים"
 
      בקשה להקצאת קרקע חקלאית, שלא בדרך של נחלה, לזמן ארוך (הסבר)  

בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר
למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי  (הסבר)

 
    בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית או שימוש נלווה בנחלה (הסבר)    
    כתב התחייבות לפינוי מבנה יביל שניתן בהרשאה זמנית  (הסבר)
    הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר בנחלה  (הסבר)
     

בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת –
למשבצת ונחלה / משק עזר באגודה חקלאית  (הסבר)

 
   
    שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים
לפי החלטות מועצה מס' 692 ו-751 (בהתאמה)  (הסבר)
 

        בחירת מסלול תשלום
נספח ל"שיוך מגרשים לחברים במושבים שיתופיים וקיבוצים לפי החלטות
מועצה מס' 692 ו-751 (בהתאמה)"
 
               
      בקשה לאיוש נחלה פנויה במשבצת (הסבר)  
      הודעה על הגשת כתב תביעה לוועדת הפיצויים -
לקביעת פיצוי בעד קרקע חקלאית המוחזרת לחזקת רשות מקרקעי ישראל   (הסבר)
 
   
      בקשה להסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים (הסבר)  
        התחייבות בעניין נקודת תדלוק פנימית
נספח ל"בקשה להסדרת תחנות דלק בישובים חקלאיים"
 
     
     

בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני
(לאגודה חקלאית) (הסבר)

 
   
      בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה (לבעלי הנחלה) (הסבר)  
תצהיר חריגות בגבולות התצ"ר מול חלקות סמוכות
נספח ל"בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה (לבעלי הנחלה)"
               
      בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים (הסבר)  
               
     

תצהיר שימוש במבנה למגורי עובדים זרים למטרת מגורי עובדים זרים בלבד
נספח ל"בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים"

 
               
      הצהרת עורך הבקשה בדבר התאמת פרטי בקשה להיתר לצורך הצבת מבנה יביל למגורי עובדים זרים לתקנות עובדים זרים
נספח ל"בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים"

 
        כתב ויתור - אגודה חקלאית
נספח ל "בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לרשויות מקומיות – לצורכי ציבור"
 
               
          בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
   
      בקשה לביצוע פעולה במקרקעין-
למילוי במקרים בהם אין טופס ייעודי לבקשה
 
               
          בקשות למתן הרשאות לתכנון לרשויות ומשרדי ממשלה
   
        בקשה להשתתפות רמ"י בעלות תכנון (הסבר)
 
        בקשת הרשאה לתכנון ללא השתתפות תקציבית (הסבר)
 
               
               
          אחר    
      תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין (למעט במקרה של העברת זכויות)  
      הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר  
      רשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים  
      תצהיר תאגיד זר

תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

 
               
     

תצהיר בעל זכויות זר הקושר בין הדרכון הישן לחדש

תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

 
               
     

תצהיר זר בדבר מטרת רכישה - למגורים

תצהיר זה הוא חלק מרשימת מסמכים נדרשים בבקשות להקניית/העברת זכויות לזרים

 
תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות-התש"י-1950
    ערבות בנקאית   
בקשה לקבלת מידע מאת רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
      הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע  
      כתב ויתור סודיות להליך ערר (הסבר)  
      כתב ויתור סודיות להליך השגה (הסבר)  
      איו"ש - בקשה לאישור זכויות
מומלץ להגיש בקשה לאישור זכויות באמצעות האתר
 
      בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז
-הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין") (הסבר)
 
 
      בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (הסבר)  
      בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (הסבר)
 
      בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים, התש"י- 1950 (הסבר)  
     

תצהיר לקבלת פיצויי הפקעה (הסבר)

 
       

תצהיר של מוכתר הכפר/ראש המועצה/כנסיה/זקן העדה
נספח ל"בקשה לפיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)"

 
               
      תצהיר אדם זר (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד
(הסבר)
 
 
        הצהרת החכרת משנה
נספח ל"בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד"
 
               
        אישור הרשות המקומית על חתימת הסכמים עם חברות הקבורה
נספח ל"בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד"
 
               
        אישור המוסד לביטוח לאומי על חתימת הסכמים עם חברות הקבורה
נספח ל"בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורכי ציבור לרשויות מקומיות בלבד"
 
               
      בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור
בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד (הסבר)
 
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק /
לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת (הסבר)
 
 
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה
ומבני תעשייה להשכרה (הסבר)
 
 
      בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע (הסבר)  
 
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – למשרד ממשלתי (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז -למתקני תקשורת (הסבר)  
        תצהיר חתום ע"י המבקש
נספח ל"בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז -למתקני תקשורת"
 
               
      בקשה לביטול התחייבות לרישום משכנתא (הסבר)  
     

 בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת - נכסים עירוניים, נחלה /משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד  (הסבר)

 
 
      בקשה למתן אישור זכויות/הודעה על רישום זכויות בנכס (הסבר)  
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – נימוקים מיוחדים  (הסבר)  
      בקשה לרכישת בעלות במקרקעין  
     

בקשה להקצאת מגרש או להרחבת מפעל בפטור ממכרז-
למטרת מלונאות או מיזם תיירותי (אטרקציה) (הסבר)

 
תצהיר על שירות מילואים   
  תצהיר מודד   
  אישור עריכת ביטוחים   
    דיווח על תפוקות המחצבה (הסבר)
      בקשה לביטול עסקה (הסבר)  
 
   

         טפסים נוספים מצורפים כנספחים לנהלים


         מידע נוסף: רישום ובעלות - מידע כללי
    
 
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש