דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English Site קבלת קהל כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
תפריט מקרקעין - מידע ושירותתפריט הרשות ופעולותיהתפריט מדיניות מקרקעיןתפריט טפסים וחוזיםתפריט הסברים ונהליםתפריט לאן לפנות

www.Land.gov.il      טפסים וחוזים טפסים

טפסים
למסמכי רישום ושטרות
בקשות במגזר העירוני
בקשות במגזר החקלאי
בקשה לביצוע פעולה במקרקעין
אחר


מקוון   word למילוי   pdf להדפסה        
   
          בקשות במגזר העירוני
 
       
    בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה)  
      בקשה לקבלת בעלות בנכס עירוני עד 16 דונם,
על פי שומה במגורים או תעסוקה (הסבר)
 
 
      בקשה לעסקת פיצול מגרש או לשינוי ייעוד/ניצול,
ולקבלת/רכישת זכות הבעלות (הסבר)
 
 
      כתב העברת זכויות  
    הצהרה על היעדר חריגות בנייה בבקשה להעברת זכויות  
    בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום
דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר
 
    הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר  
      תצהיר סיום בניה  
   

יפוי כח בלתי חוזר

 
       

בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות
- מחוזות חיפה, צפון, דרום ויו"ש בלבד

 
          בקשות במגזר החקלאי
 
       
    בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי
הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
 
    בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי  
    החכרת מגרשים למטרות מגורים בישוב חקלאי  
    בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר לצורך מרעה  
    בקשה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לצורך עיבוד עונתי  
    בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה  
               
          בקשה לביצוע פעולה במקרקעין  
       
      בקשה לביצוע פעולה במקרקעין-
למילוי במקרים בהם אין טופס ייעודי לבקשה

 
          אחר  
       
      תצהיר זר בדבר מטרת רכישה  
      תצהיר - זכאות לעלות על פי חוק השבות-התש"י-1950  
      בקשה לקבלת מידע מאת
רשות מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
 
      הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע  
      כתב ויתור סודיות להליך ערר (הסבר)  
      כתב ויתור סודיות להליך השגה (הסבר)  
      איו"ש - בקשה לאישור זכויות
מומלץ להגיש בקשה לאישור זכויות באמצעות האתר
 
   
      בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז
-הענקת זכויות כנגד ויתור על זכויות ("חליפין") (הסבר)
 
 
      בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז (הסבר)  
      בקשה להמלצת הועדה המייעצת לשר האוצר לביצוע רכישת קרקע
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (הסבר)
 
 
      בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז – לצרכי ציבור -
לרשויות מקומיות בלבד (הסבר)
 
 
      בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין שהוקצו לצרכי ציבור
בפטור ממכרז - לרשויות מקומיות בלבד (הסבר)
 
 
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו /
חברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת (הסבר)
 
 
      בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז - תעשיה, מלאכה ומבני תעשייה
להשכרה (הסבר)
 
 
      בקשה להיוון זכויות במוסד ציבורי (הסבר)  
      בקשה להרשאה זמנית לחיפוש וחקירה של משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע (הסבר)  
 
      בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח (הסבר)  

         טפסים נוספים מצורפים כנספחים לנהלים

    
 
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2014 (c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש