מס' החלטה : 601
תאריך : 28/06/1993
הנדון : החלטה בדבר מדיניות הנחות בדמי חכירה (נוסח משולב) לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960
 
 

 

 

מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך- 1960 החליטה בישיבתה ביום ט' בתמוז תשמ"ג (28 ביוני 1993) לקבוע מתן הנחות במחירי הקרקע באזורי עדיפות לאומית כדלקמן : 

 

1.       בהחלטה ז ו -

 

1.1.       דמי חכירה מהוונים - דמי חכירה שנתיים בשיעור של 5% מערך הקרקע לשנה, משולמים מראש ל-49 שנים, לפי מקדם היוון של 5% (סכום זה שווה - בנוסחת החישוב ל-91% מערך הקרקע).

 

1.2.       תשלום דמי חכירה מופחתים - תשלום חד פעמי הנגזר ממלוא ערך הקרקע והנמוך מסכום דמי חכירה מהוונים.

 

1.3.       אזורי עדיפות לאומית - כהגדרתם בהחלטת ממשלה מס' 721 מיום 24.1.93.

 

1.4.              מוסד ציבורי - כהגדרתו בהחלטת מועצה מס' 302 מיום 19.3.85.

 

1.5.              אזורים כפריים - מקומות שאינם בתחום עיריות או מועצות מקומיות.

 

2.              תנאי הקצאת מקרקעין בדמי חכירה מופחתים

 

תשלום דמי חכירה מופחתים יחשב כתשלום דמי חכירה מהוונים במלואם והוא יחול על הקצאות קרקע בין בדרך של פטור ממכרז פומבי ובין בדרך של מכרז פומבי.

 

בהקצאות קרקע בדרך של מכרז פומבי יהוו דמי החכירה המופחתים את "מחיר המינימום" שנקבע בתנאי המכרז.

 

3.              הקצאת מקרקעין למגורים.

 

3.1.       בהקצאת מקרקעין לבניה למגורים ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בישובים הכלולים באזורי עדיפות לאומית לענין ההטבות הניתנות ע"י כל משרדי הממשלה (כפי שנקבע בהחלטת ממשלה מס' 721 מיום 24.1.93) עפ"י אחוז לתשלום כדלקמן :

 

-        איזור עדיפות א' - בהתאם לרשימה בנספח א' - 31% מערך הקרקע.

 

-        איזור עדיפות ב' - בהתאם לרשימה בנספח ב' - 51% מערך הקרקע.

 3.2.

א.      דמי החכירה המופחתים יחושבו לפי מכפלה של ערך הקרקע המלא באחוז המופחת לתשלום בהתאם לאיזורי עדיפות א' ו-ב' המצוינים לעיל.

 

ב.       ערך הקרקע המלא יקבע עפ"י שומה ולפי הזכויות המירביות שנקבעו בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה.

 

ג.       המינהל יהיה רשאי לקבוע טבלת ערכי קרקע על בסיס שומה למ"ר שטח בניה.

לענין זה - "שטח בניה" - שטח לרישוי עפ"י תכנית, לרבות שטחים מקורים שאינם נכללים במנין אחוזי הבניה ("שטחי שירות").

 

3.3.       בבניה נמוכה באזורים כפריים יגבה המינהל דמי חכירה מהוונים לפי הבקשה להיתר בניה שיגיש החוכר או על פי גודל מבנה המגורים הקיים, לפי הענין, ואולם בכל מקרה לא יפחת הבסיס לחישוב הסכום שייגבה לפי פסקה זו מ 100-מ"ר מבונים ליחידת מגורים.

 

4.       הקצאת מקרקעין למוסדות צבור.

 

בהקצאת מקרקעין למוסד ציבורי בישובים המפורטים בנספחים א' ו-ב' ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים באותו שיעור שנקבע למגורים.

 

5.       הקצאת מקרקעין לתעשיה ומלאכה.

 

5.1.              בהקצאת מקרקעין לתעשיה ומלאכה ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בישובים הכלולים באיזורי עדיפות לאומית עפ"י החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, עפ"י אחוז לתשלום כדלקמן :

 

איזור עדיפות לאומית א' - בהתאם לרשימה בנספח ג' - 31% מערך הקרקע.

 

איזור עדיפות לאומית ב' - בהתאם לרשימה בנספח ד' - 51% מערך הקרקע.

 5.2.

              א.      דמי החכירה המופחתים יחושבו לפי מכפלה של ערך הקרקע המלא באחוז המופחת לתשלום בהתאם לאיזורי עדיפות א' ו-ב' המצוינים לעיל.

 

ב.             ערך הקרקע המלא יקבע עפ"י שומה ולפי הזכויות המירביות שנקבעו בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה.

 

ג.               באתרים בהם מוצע לשווק מספר רב של מגרשים, יהיה המינהל רשאי לקבוע טבלת ערכי קרקע לפי שומה לדונם.

 

6.       הקצאת מקרקעין למסחר ותיירות.

 

בישובי "קו העימות בצפון" (המפורטים בנספח ה' - כולל בית שאן) ישולמו למינהל דמי חכירה מופחתים בשעור של 31% מערך הקרקע.

 

ביתר אוורי הארץ ישולמו דמי חכירה מהוונים בשיעורם המלא (91% מערך הקרקע).

 

7.       הקצאת מקרקעין להרשאות זמניות.

 

בעסקות להרשאות זמניות, ישולם תשלום שנתי של 5% ממלוא ערך הקרקע עפ"י שומת השמאי .

 

8.       תוקף ועידכון שומה.

 

א.      תוקף שומת מקרקעין בהקצאה בדרך של מכרז פומבי יהא שנה אחת.

תוקף שומת מקרקעין בהקצאה ללא מכרז יהא חצי שנה, למעט באזורי עדיפות לאומית, בהם תוקף השומה יהא שנה אחת.

 

ב.       בין עדכון לעדכון כאמור לעיל, יוצמדו הערכים למדד המחירים לצרכן.

 

9.       הועדה לקרקע עירונית/חקלאית תהא מוסמכת להוסיף לרשימת הישובים שבהחלטה זו ישובים הנמצאים במצוקה, בכל אזורי הארץ.

 

10.     תוקף החלטה והוראות מעבר.

 

10.1.     תוקף החלטה זו הוא מ-1.9.93.

 

10.2.     עיסקות אשר תאושרנה במינהל עד 31.8.93 יחולו עליהן החלטות מועצה קודמות.

 

11.     בטול החלטות מועצה.

 

החלטה זו מבטלת החלטות מס':

 

295    מיום       10.7.84

375    "            29.3.88

394    "            8.11.88

390    "            16.8.88

424    "            3.8.89

491    "            24.6.91

494    "            24.6.91

497    "            2.9.91

541    "            29.6.92

542    "            29.6.92

581    "            15.3.93

431    "            2.11.89

446    "            2.7.90

481    "            18.2.91

374    "            29.3.88

553    "            31.8.92

508    "            28.10.91

562    "            28.12.93

563    "            23.12.92

 

סעיף 3(א) בהחלטה מס' 263 מיום 16.11.82

 

במקרה של סתירה בין החלטות מועצה אחרות להחלטה זו, יחולו הוראות החלטה


נספח ה'.

 

ישובי קו העימות הצפון

 

א.      מועצה אזורית הגליל העליון.

 

10.     מלכיה

1.       גונן

11.     מנרה

2.       דן

12.     מעין ברוך

3.       דפנה

15.     עמיר

6.       כפר בלום

16.     צבעון

7.       כפר גלעדי

17.     שדה נחמיה

8.       כפר סאלד

18.     שמיר

9.       להבות הבשן

19.     שניר

 

 

ב.       מועצה אזורית מבואות חרמון .

 

4.       מרגליות

1.       בית הלל

5.       רמות נפתלי

2.       דישון

6.       שאר ישוב

3.       יובל

 

ג.       מועצה אזורית מטה אשר

 

8.       לימן

1.       אדמית

9.       מצובה

2.       אילון

10.     סער

3.       בן עמי

11.     עברון

4.       בצת

12.     עראמשה

5.       גשר הזיו

13.     ראש הנקרה

6.       חניתה

 

7.       כברי

 


ד.             מועצה אזורית מעלה יוסף

 

9.       מנות

1.       אבירים

10.     מתת

2.       אבן מנחם

11.     מעונה

3.       אלקוש

12.     נטועה

4.       גורן

13.     עבדון

5.       גרנות הגליל

14.     שמורה

6.       הילה

15.     שתולה

7.       זרעית

16.     חוסן

8.       יערה

17.     צוריאל

 

 

ה.      מועצה אזורית מרום הגליל.

 

6.       כרם בית זמרה

1.       אביבים

7.       סאסא

2.       ברעם

8.       ספסופה

3.       דובב

9.       עלמא

4.       דלתון

10.     ריחניה

5.       יראון

 

ו.               מועצות מקומיות/עיריות

 

6.       פסוטה

1.       גוש חלב

7.       קרית שמונה

2.       מטולה

8.       שבי ציון

3.       מעלות תרשיחא

9.       שלומי

4.       מעליא

10.     חורפיש

5.       נהריה

 

 

                            התשנ"ג

 

(                           1993)

 

                                                        

בנימין בן אליעזר

שר הבינוי והשיכון

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל