החלטה מס' : 1064

תאריך       :  27/7/2005

 

הליכי המלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישובים חקלאיים ובישובים קהילתיים

 

 

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל התש"ך-1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה  מיום כ' בתמוז תשס"ה (27 ביולי 2005) לשנות את סעיף  3.1.2 להחלטת מועצה 1015 כלהלן:

" 3.1.2     נציג המועצה האזורית בועדת קבלה בישוב קהילתי יהיה ראש המועצה האזורית או סגנו, או עובד מועצה שימונה על ידם, ובלבד שאינם חברי האגודה. "

החלטה זו מעדכנת את החלטת מועצה מס' 1015.

להלן הנוסח משולב:

 הליכי ההמלצה על קבלת מועמדים להקצאת קרקע בישובים קהילתיים ובישובים חקלאיים יהיו  כלהלן:

1.       החלטה זו תחול על הליכי ההמלצה על קבלת מועמדים לרכישת זכויות חכירה במקרקעין בישוב קהילתי קטן ובישוב חקלאי, בהם מתקיימים תנאים אלה:
1.1.   בישוב קהילתי קטן:
       על הליך קבלתם של המועמדים הראשונים ועל מועמדים אשר רכשו את זכויותיהם
       בדרך של  העברת זכויות, המבקשים להתיישב ב-500 בתי מגורים ביישוב, ועל
       אלה בלבד. הקצאת קרקע עת מספר בתי המגורים אשר הוקצו בישוב הקהילתי עולה
       על-500 תעשה בדרך של מכרז, או בדרך של הרשמה והגרלה, מקום שניתן לעשות כן
       על פי דין.
1.2.  בישוב חקלאי:

                על הליך קבלתם של מועמדים להקצאת קרקע או לרכישת זכויות בה בדרך של העברת זכויות,שלא בתנאי נחלה, באגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית אשר מושכרים או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה.

 

2.     הקריטריונים אשר תוכל ועדת קבלה לשקול בדונה במתן המלצה על מועמד לרכישת זכויות בקרקע בישוב קהילתי קטן או בישוב חקלאי יהיו כלהלן:

2.1.      בגיר מגיל 18 ומעלה;

2.2.      יחיד או בני זוג;

2.3.     בעל יכולת כלכלית להקמת בית ביישוב, תוך פרק הזמן הקבוע בהסכם הפיתוח עם המנהל;

2.4.       בישוב קהילתי: התאמה לחיי חברה בקהילה מצומצמת
 בישוב חקלאי: התאמה לחיי חברה בקהילה.
אגודה אשר תכלול  קריטריון זה בקריטריונים לקליטה בישוב תכלול גם הוראה לפיה ידרשו
כל המועמדים להמציא חוות דעת מקצועית של מכון אליו יופנו על ידי  ועדת הקבלה, אשר תבחן             את התאמתם לחיי חברה בקהילה מצומצמת בישוב קהילתי ואת התאמתם לחיי חברה בקהילה בישוב חקלאי. קביעת ועדת הקבלה בדבר דחיית מועמדים מסיבה זו, תהא מבוססת על חוות
הדעת המקצועית.

2.5.   קריטריונים בדבר אפיונים מיוחדים של הישוב, אם יש כאלה, ובלבד שאלה אושרו מראש על ידי המינהל לאחר שקבלו את אישור רשם האגודות השיתופיות כנדרש. הקריטריונים יפורסמו ע"י האגודה.

2.6.  התנאים הכלליים בדבר הקצאת מקרקעי  ישראל יחולו אף  על הקצאות מקרקעין עפ"י החלטה זו.

 

3.       הליך הקבלה של מועמדים לרכישת זכויות בקרקע בישוב קהילתי קטן ובישוב חקלאי יהא כלהלן:
3.1.     ועדת הקבלה:
3.1.1
    בישוב קהילתי יהיה הרכב ועדת הקבלה כלהלן: בעל תפקיד בכיר במיישבת
            (הסוכנות היהודית או  ההסתדרות הציונית)  בעל תפקיד בכיר במשרד
            הבינוי והשיכון, נציג האגודה שיתופית, נציג המועצה האזורית ונציג התנועה המיישבת –
            ביישובים  הרלוונטיים.
            ככלל, יהיה מספר חברי ועדה הקבלה מספר אי זוגי.
            בישוב חקלאי יהיה הרכב ועדת הקבלה כפי  שיקבע על ידי מוסדות האגודה.

3.1.2.    נציג המועצה האזורית בועדת קבלה בישוב קהילתי יהיה ראש המועצה האזורית או סגנו, או
            עובד מועצה שימונה על ידם ובלבד שאינם חברי האגודה. נציג התנועה המיישבת ישתתף רק

                   עת  שייך הישוב לתנועה  מיישבת. נציג הסוכנות או נציג ההסתדרות הציונית יהיה יו"ר הועדה.
            החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות. לכל אחד מהחברים, לרבות היו"ר, זכות הצבעה שווה.

 

       3.2.    ערר על החלטת ועדת הקבלה:

                3.2.1        מועמד אשר מועמדותו נדחתה על ידי ועדת הקבלה יהיה רשאי להגיש ערר בכתב לועדת
                                    ערר , אשר תוקם עפ"י החלטה זו ואשר תפקידה להמליץ למנהל המינהל האם לקבל את    

                                    הערר,לבטל את החלטת ועדת הקבלה כולה או מקצתה, לדחות את הערר או להחזיר        

                                    הנושא לדיון מחודש ע"י ועדת הקבלה.

 

 

 

3.2.2 .         ועדת הערר תנמק החלטותיה.

  3.2.3         הרכב ועדת הערר יהיה: איש ציבור, נציג רשם האגודות השיתופיות  ונציג מינהל.

                  איש הציבור ימונה ע"י המועצה בהמלצת יו"ר המועצה והוא יהיה היו"ר.

                 3.2.4.     העתק הערר יועבר עם הגשתו לאגודה ולועדת הקבלה והן תהיינה רשאיות להעביר

           תגובתן לערר, בכתב, לועדת הערר.

3.2.5.     ועדת הערר רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין את המועמדים להשמיע בפניה את 

             טענותיהם נגד החלטת ועדת הקבלה. בחרה ועדת הערר לעשות כן, תינתן לאגודה ולועדת

             הקבלה הזדמנות להופיע בפני הועדה  ולהשמיע טענותיהן.

                 3.2.6.    ועדת הערר רשאית, על פי שיקול דעתה, להורות על העמדת המועמד לבדיקת גורם
                                 מקצועי שתבחר, בתחום מדעי ההתנהגות, קודם שתקבל החלטה בערר.

3.2.7.     סדרי הדיון בפני ועדת ערר יהיו כמפורט בנספח א' המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו

 

4 .    החלטת מנהל המינהל:
 
החלטת ועדת הערר תוגש למנהל המינהל והוא רשאי לקבלה, כולה או מקצתה, או לדחותה.

5.       עם אישורה כדין של החלטה זו, יבוטלו סעיפים 5.3 ו-5.4 להחלטת המועצה 959 מיום 4.2.03, והחלטה זו תחול במקומם.

6.       העלויות הכספיות הכרוכות בקיום הועדות השונות הינם באחריות האגודה והעורר ובהעדר החלטה   

       אחרת יוטלו על האגודה והעורר בחלקים שווים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
נספח א'

סדרי דיון בפני ועדת הערר על החלטות ועדות קבלה של

ישובים קהילתיים וישובים חקלאיים במקרקעי ישראל

 1.       הגדרות:

המינהל –                   מינהל מקרקעי ישראל.

ישוב קהילתי          ישוב קהילתי המוקם על ידי הסוכנות היהודית או ע"י ההסתדרות הציונית העולמית על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'  433 (על תיקונה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 930)  ואשר מספר בתי המגורים בו אינו עולה על 500.

ישוב חקלאי -            אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, כפר שיתופי, מושב עובדים או אגודה שיתופית חקלאית אשר מושכרים  או מוחכרים לה מקרקעין כמשבצת בתנאי נחלה.

האגודה –                   ישוב חקלאי או אגודה להתיישבות קהילתית  או יישוב קהילתי

                                   כפרי כהגדרתם בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות),

                                   התשנ"ו – 1995.

ועדת קבלה            ועדות הקבלה בישוב קהילתי ובישוב חקלאי, אשר הרכבן נקבע בהחלטה זו.

מועמד –                     אדם שהגיש לועדת קבלה בקשה כי תוקצה לו קרקע שלא בתנאי נחלה בישוב חקלאי או המבקש להתקבל כחבר באגודה בישוב קהילתי.

קריטריונים –             הקריטריונים שנקבעו בהחלטת ההנהלה.

משרדי המינהל –        האגף המשפטי, הלשכה הראשית, מינהל מקרקעי ישראל.

ועדת ערר                   ועדת ערר  עפ"י סעיף 3.2 להחלטה.

2.       החלטת ועדת הקבלה והליך הערר:

א.       ועדת הקבלה תנמק את החלטתה לדחות מועמד או להתנות את קבלתו בתנאים

       ותמציא את החלטתה למועמד  בדואר רשום.

              ב.    מועמד רשאי לערור בפני ועדת ערר על החלטת ועדת קבלה  הדוחה בקשתו  או מתנה

     תנאים  לקבלתו.

              ג.       ועדת הקבלה תודיע למועמד שבקשתו נדחתה או שקבלתו הותנתה בתנאים על זכותו להגיש ערר על  

                     החלטתה, על המועד להגשת הערר ועל דרך הגשתו.

ד.      מועמד החפץ להגיש ערר על החלטת ועדת קבלה יגיש את הערר בהודעה בכתב בשני עותקים אשר 

 

 

      תומצא לאגף המשפטי, בלשכה הראשית במינהל קרקעי ישראל, זאת  תוך שלושים יום ממועד קבלת 

      ההחלטה.

ה.      כתב הערר יפרט את כל טענות העורר כנגד החלטת ועדת הקבלה וכן יצורף אליו עותק ההחלטה

       עליה הינו עורר.

ו.        לכתב הערר יצורף כמו כן טופס ויתור על  סודיות לגבי מסמכים הנמצאים בידי האגודה ו/או

       ועדת הקבלה והנוגעים למועמדותו, על מנת שתתאפשר העברתם למנהל המינהל ולגורמים 

       המקצועיים בהם הינו נועץ.

ז.       עם קבלת כתב הערר תדרוש ועדת ערר מועדת הקבלה את החומר אשר היה בפניה עת דנה

      בבקשת המועמד וזו תעביר לה את החומר במלואו מיד עם דרישתו.

ח.      ועדת הקבלה תודיע לועדת ערר אם קיים חשש כי עד לבירור הליך הערר עלול להיווצר מצב

      בו לא יותרו מגרשים פנויים ביישוב, ואם כן, יורה מנהל המינהל על הקפאת מגרש אחד מתוך 

      המגרשים הנותרים עד לבירור הליך הערר.

3.       הדיון בערר:

א.       ועדת ערר תודיע למועמד תוך 30 יום מיום הגשת הערר אם בכוונתה לזמן את המועמד לבדיקה

       על ידי גורם מקצועי מתחום מדעי ההתנהגות  ו/או על כוונתה לזמנו לטעון בפניה את טענותיו.

ב.       המועמד רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין לצורך הגשת הערר והופעתו בפני ועדת ערר.

ג.        האגודה וועדת הקבלה רשאיות להביא עמדתן וטענותיהן כנגד הערר תוך 30 יום מיום שהומצא לה.

ד.      מקום שמועמד מוזמן להופיע בפני ועדת ערר, רשאיות האגודה ו/או ועדת הקבלה, אם רצונן  בכך, 

      להופיע בפני ועדת ערר והינן רשאיות להיות מיוצגות ע"י נציג  שייבחר לצורך כך מקרב חבריהן או על 

      ידי עורך דין, לפי בחירתן.

4.       החלטת ועדת ערר:

א.            ועדת ערר רשאית לקבל את הערר, לבטל את החלטת ועדת הקבלה כולה או מקצתה

          ולהורות על הקצאת מגרש למועמד או לאשר את העברת הזכויות בו, או לדחות את הערר

          ולאשר את  החלטת ועדת הקבלה או להורות על החזרת הנושא לדיון מחודש ע"י ועדת הקבלה  עם 

          הוראות ככל  שימצא לנכון.

          

            ב.             ועדת ערר תנמק את החלטתה.

            ג.             החלטת ועדת ערר תינתן לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד השלמת הליכי הערר, והליכי

        השימוע, הפניה למומחה נוסף  וההיוועצות בכללם.

 

5.       החלטת מנהל המינהל

החלטת ועדת ערר תוגש למנהל המינהל והוא רשאי לקבלה, כולה או מקצתה, או לדחותה.

 

 

 

 

 

 

 

          _____________                                                                         ________________

                  תאריך                                                                                           אהוד אולמרט

                                                                                                 יו"ר מועצת מקרקעי ישראל