דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.ilמקרקעין - מידע ושירות מכרזי מקרקעין פרסום      
    ( מכרז 1 מתוך 1 מכרזים שנשלפו ) פרסום מכרזי מקרקעין
לצפיה בחוברת יש להשתמש ב ‎
Adobe Reader 6 ומעלה.
להורדת התוכנה
לחץ כאן
(נספחים (להמחשה בלבד
חוברת המכרז צפיה והורדה ללא תשלום
איתור גוש, חלקה וכתובת
מאגר תוכניות בנין עיר
מפת המכרזמכרז על המפה
429/2011/יש   נתוני מכרז
 גבעת זאב ישוב
  אגן איילות שכונה
  סוג מכרז
 בניה רוויה יעוד
לתוצאות המכרז

הפרסום הינו כלי עזר ועל המציעים לבצע כל בירור עובדתי בהתאם לחוק ולתנאי המכרז.
במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכיה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרשות מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה.
בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבה מאת הרשות.
במידה והסכום שיוצע יכלול אגורות ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות. (הסעיף הנ"ל אינו רלוונטי למכרזי כריה וחציבה)
מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.
המכרזים לא מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו לא משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.

הודעה לעיתונות
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש

 

 

************************** עדכון מתאריך 03/04/2012 **************************

 

הממונה על הרכוש                                                                                                   משרד הבינוי והשיכון

הממשלתי ביו"ש                                                                                                        מחוז ירושלים

                                                                                                     אגף נכסים ודיור

 

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרשים לבניית 180 יח"ד ב- 4 מתחמי משנה

בגבעת זאב אגן איילות 

מכרז מספר יש/429/2011

 

הממונה על הרכוש הממשלתי ביו"ש (להלן: "הממונה") ומשרד הבינוי והשיכון (להלן:"המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזי פיתוח מהוונים לתקופה של 36 חודש וחוזי בנייה שבעקבותיהם ייחתמו חוזי חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה לעוד 98 שנים בגין 180 יח"ד ב- 4 מתחמי משנה בתוכנית בניין עיר 220/10 בגבעת זאב אגן איילות שפרטיהם ואפשרויות הבנייה עליהם  בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:  

 

מספר

מתחם

מספרי מגרשים

מספר יח"ד

שטח במ"ר

 

 

שטח מירבי לרישוי במ"ר

הוצאות פיתוח כללי למשרד בש"ח

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

6251

327-334

48

5,042

6,400

8,376,016

3,560,193

6258

335-341

42

4,328

5,600

7,269,324

3,098,686

6259

342-345

24

2,517

3,200

4,185,157

1,780,096

6260

202-207, 346-352

66

10,456

9,020

14,602,043

5,287,912

 

 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

 

בהתאם לתב"ע 220/10 יעוד המגרשים הינו מגורים, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

 

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון.

 

המבקש להשתתף במכרז ישלם סך של 500 ש"ח  מזומן בלבד (כולל מע"מ) בבנק הדואר לחשבון מס' 0-24180-0 לפקודת מינהל מקרקעי ישראל, או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של המינהל כמפורט באתר.

 

ניתן לקבל את חוברת המכרז במשרדי מינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושליםרח' יפו 216 קומה 6, ירושלים, בימים א' ב' ו-ד' בין השעות 12:00-08:00, החל מיום 23/04/2012 כנגד קבלה מבנק הדואר או כנגד קבלה מודפסת מהאתר.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה מאתר האינטרנט.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי החוברת המקורית שתינתן במחוז בלבד, בצרוף קבלה על התשלום.

 

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית בלבד כמפורט במסמך 1 לחוברת המכרז  מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 3/06/2012 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

סיור חברות יערך בתאריך  9.5.2012 בשעה 13:00 מקום המפגש: במשרדי הפיקוח באגן האיילות, לברורים יש להתקשר למשרד שריסט בטלפון 02-6789770.

 

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד, ואין באמור בו כדי לחייב את הממונה ומשרד הבינוי והשיכון בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש