רשות מקרקעי ישראל מודיעה בזאת, כי בהתאם לתיקון חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), החל מיום 16.8.16 לא נדרש לשלם דמי השתתפות לצורך השתתפות במכרז.