דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English Site קבלת קהל כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
תפריט מקרקעין - מידע ושירותתפריט הרשות ופעולותיהתפריט מדיניות מקרקעיןתפריט טפסים וחוזיםתפריט הסברים ונהליםתפריט לאן לפנות

www.Land.gov.il     

י ל ל כ
ןווקמ תורישב עדימה תא העיצמ (דרשמה :ןלהל) לארשי יעקרקמ תושר
.םיאבה םיאנתל ףופכב (תורישה :ןלהל) טנרטניאה תשרב עדימ רתאב/הז
םע רשקתמ וא רשק רצוי רשא םדא לכ ועמשמ ןלהל "שמתשמ" חנומה
.ליעל רומאכ שומישמ שמתשמל ומרגיש דספה וא/ו תורישה

םירצוי תויוכז
תויוכז ,תוימואל-ןיב תונמא יפ-לעו לארשיב םיפקתה םירצויה תויוכז יניד יפל
תנידמל תוכייש ,הז תורישב םימסרפתמה ולא ללוכ ,דרשמה ימוסרפב םירצויה
,םירויא ,תונומת ,טסקט לע ,ראשה ןיב ,תושלוח ולא םירצוי תויוכז .לארשי
,(ןגומה רמוחה :ןלהל) הנכת ימושייו הקיפרג ,ואידיו יעטק ,לילצ יעטק ,תופמ
םרוגל תוכייש ןגומה רמוחב םירצויה תויוכז יכ שרופמ ןפואב עבקנ ןכ םא אלא
.רחא

.ןידב םיעובקה םיללכה יפל ,ןגומה רמוחב "ןגוה שומיש" תושעל יאשר שמתשמה
.ןגומה רמוחה ךותמ ריבס טוטיצ ללוכ ןגוה שומיש

םא ןיבו דרשמה אוה םא ןיב ,טוטיצל רוקמה תא ןייצל בייח רומאכ טטצמה
יוניש וא המיגפ ,ףוליס לכ ןגומה רמוחב תושעל שמתשמל רוסא .רחא םרוג אוה
הלולעה ,ןגומה רמוחל סחיב ךרע תתחפה םושמ הב שיש הלועפ לכ וא רחא
.וב םירצויה תויוכז לעב לש ומשב וא ודובכב עוגפל

רדשל ,שדחמ ץיפהל ,קיתעהל שמתשמל רוסא ,םירצוי תויוכז ינידל ףופכב
.דרשמה תאמ בתכבו שארמ המכסה אלל ,ןגומ רמוח םסרפל וא שדחמ

ת ו י ר ח א
.("As Is") "אוהש תומכ" רוביצל עצומ תורישה
,ןכ ומכ .שמתשמה יכרוצל תורישה תמאתהל תוירחאב אשית אל לארשי תנידמ
.תורישב גצומה רמוחב תואיגשל וא תויועטל תוירחאב לארשי תנידמ אשית אל

ידי לע תורישב גצומה רמוחב ושענש םייונישל תוירחאב לארשי תנידמ אשית אל
.'ג דצ לכ ידי לע וא שמתשמה

.השוע אוהש תורישב שומיש לכל תוירחאב אשיי דבלב שמתשמה

'ג דצ לכל וא שמתשמל םרגנש קזנ לכל תוירחאב אשית אל לארשי תנידמ
שומישה בקע םרגנש קזנ תוברל ,תורישב שומישה ןמ הפיקע וא הרישי האצותכ
שומישהמ האצותכ ולעפוה וא תורישה תועצמאב תורישי ודרוהש הנכת ימושייב
.Java, JavaScript, Active - X :ימושיי תוברל ,תורישב
.היגיצנו הידבוע תוברל ,עמשמ "לארשי תנידמ" ,הז ףיעס ןיינעל

םירושיק
ןלהלש תוארוהה .םירחא םירתאל (links) םירושיק םיאצמנ הז תורישב
תוארוה ראשמ עורגל ידכ ןהב ןיאו ,ולא םירושיקב שומישה לע הנלוחתה
.דבלב שמתשמה תויחונל ודעונ םירושיקה .שומישה יאנת
דרשמל םיכייש םניאש םיינוציח םירתאל םירושיק ןיינעל
ירתא ילעב ןיבל דרשמה ןיב ןיא ,הז רתאב תרחא ןיוצ אל םא :('ג דצ ירתא)
אצמנה רמוחב תוכז וא הטילש לכ ןיאו ,םיירחסמ וא םייטפשמ םיסחי 'ג דצ
.ולא םירתאב
.'ג דצ ירתאב אצמנה רמוחה ןכותל יארחא דרשמה ןיא
הפדעה וא הצלמה ,רושיא ,הקנפשוג ןתמכ 'ג דצ ירתאל םירושיק שרפל ןיא
לכו םיכמסמל תוברל ,םירשוקמה םירתאה םתואל דרשמה וא הנידמה ידי לע
.םהב םיגצומה םירצומל וא םירתאה יליעפמל ,םהב םיאצמנה רחא רמוח

תוידוס תרימש
םאתהב דוסב רמשיי ,הז תוריש תועצמאב דרשמל רסמנש ישיא עדימ
.1981 - א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל

לארשי תנידמ לש םיימשר םימוסרפ
רמוח ןיבל תורישב םסרפתמה רמוח ןיב המאתה-יא וא הריתס הלגתתש הדימב
םימוסרפב רמוחה קר ,לארשי תנידמ לש םיימשרה םימוסרפב בתכב עיפומה
.ןוכנכ בשחיי רומאכ םיימשרה

.יהשלכ העיבתל הליע שמשל לכוי אלו רוביצל תורישכ שגומ עדימה
הז תורישב םיעיפומה םינותנב שומישה ,שומישה יאנתב עובקהמ עורגל ילבמ
.שמתשמה לש תידעלבה ותוירחא לע וניה ,םהמ עמתשמה וא/ו עבונה לכב וא/ו
.האצוה לכ תוברל ,קזנ לכב אשית אלו תיארחא היהת אל לארשי יעקרקמ תושר


 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2014 (c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש