דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il                 דף הביתהוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה


הוראות מעבר לטיפול במתן הצעות לרכישת בעלות בתמורה לפי בקשת חוכר או אגב הליך תוספת בנייה

  1. ביום 29/8/2016 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הצעה מס' 641 לתיקון החלטת מועצה מס' 1370.
  1. ביום 5/9/2016 נדונה במועצה הצעה מס' 1478, והוחלט כדלקמן:

"לבטל את החלטת מועצה מס' 1370 אשר תיקנה את החלטת מועצה מס' 1185 ביחס לשיעורי התשלום בגין העברת הבעלות. עד לקיום דיון בהצעה לתיקון החלטת מועצה מס' 1370 (הצעה מספר 641), רשות מקרקעי ישראל תפעל לפי שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטה הקודמת שעסקה ברפורמה בניהול מקרקעי ישראל, היא החלטת מועצה מס' 1185."

  1. ביום 28/9/2016 נחתמה החלטת מועצה מס' 1478 על ידי שר האוצר.
  1. ביום 9/11/2016 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל דיווח על הוראות המעבר.
  1. הוראות המעבר יכריעו במקרים שבהם ימשיכו לחול שיעורי התשלום על פי הוראות החלטת מועצה מס' 1370 וכן במקרים אחרים, שעליהם יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185.
  1. להלן הוראות המעבר:
  • "המועד הקובע" - לעניין החלטה זו הוא 28/9/16, מועד חתימת שר האוצר על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1478.

  • להלן אוכלוסיות החוכרים שיחולו עליהן כללי החלטת מועצה מס' 1370:
      6.1 חוכרים שהסדירו את מלוא התשלום בגין הקניית הבעלות (בין במזומן ובין בתשלומים) לפני המועד הקובע.

      6.2 חוכרים במסגרת עסקאות בינוי בפועל / יישובי עולים, שביקשו לבצע הקניית בעלות, שילמו דמי חכירה מהוונים בגין
            יתרת זכויות הבנייה או יתרת התמורה החוזית על פי הנדרש, ובלבד שהבקשה הוגשה לפני המועד הקובע ובכפוף
            לתשלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.

      6.3 חוכרים שהגישו בקשה להקניית בעלות ו/או תוספת בנייה והגישו את כל מסמכי החובה הנדרשים לפעולות אלה
            לפני המועד הקובע, ובכפוף לתשלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.

      6.4 חוכרים שנשלחה להם הודעה על כוונה להקנות להם בעלות ללא תמורה לפני המועד הקובע.
  1. על יתרת הבקשות יחולו שיעורי התשלום שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1185.
 


 
 

 

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש