דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il      הסברים ונהלים  הסברים דמי חכירה שנתיים או היוון במגורים
        

מה הם דמי חכירה שנתיים?

דמי חכירה הם התשלום שמשלם החוכר לרשות מדי שנה
בשנה עבור שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.
חוק יסוד: מקרקעי ישראל קובע את העיקרון לפיו "מקרקעי ישראל" יימסרו
בחכירה והבעלות עליהן לא תועבר. "חכירה לדורות" הינה שכירות לתקופה
של ‎25 שנים ומעלה.

בייעוד למגורים
דמי החכירה הם תשלום שנתי בעבור זכות החכירה, לפי היקף זכויות בנייה נתונות.
חוזה החכירה עם הרשות קובע את תנאי החכירה, לרבות גובה תשלום דמי החכירה השנתיים.

בייעוד שלא למגורים - בתי עסק, מפעלי תעשייה, משרדים, מלונות ומגורי נופש
גובה דמי החכירה השנתיים (דח"ש) נקבע בהתאם לחוזה האישי של החוכר.
דמי החכירה השנתיים מהווים השלמה לדמי החכירה הראשוניים (דח"ר),
ששולמו עם רכישת הזכות לשימוש בנכס.
אחוז דמי החכירה השנתיים (דח"ש) בתעשיה/מסחר/מלונאות:
בתקופת חכירה ראשונה - ברוב המקרים, אחוז הדח"ש צמוד למדד מחירים לצרכן
מיום תחילת החכירה ו/או העברת זכויות ו/או תוספת בניה ו/או הערכת דמי חכירה אחרונה.
בתקופת חכירה שניה - אם החכירה לא חודשה בתום תקופת החכירה הראשונה,
כל התשלומים ששולמו בתקופת החכירה השניה יהוו תשלומים על חשבון בלבד,
ובמועד חידוש החוזה, תבוצע הערכה חדשה ודמי החכירה יקבעו
כדלקמן:
1. אם אחוז הזכויות במקרקעין שנרכש ע"י החוכר הינו 39%- 0%,
דמי החכירה השנתיים בתקופת החכירה השניה, יחושבו עפ"י 3% מערך הקרקע עפ"י שומה עדכנית.
במידה והחוכר מבצע היוון, לצורך חישוב ההיוון יחושבו דמי חכירה שנתיים
בשיעור של 1.25% מערך הקרקע (מוכפל במקדם היוון ליתרת שנות החכירה).
2. אם אחוז הזכויות במקרקעין שנרכש ע"י החוכר הינו 80%-40%
דמי החכירה השנתיים בתקופת החכירה השניה, יחושבו עפ"י 1% מערך הקרקע עפ"י שומה עדכנית.
במידה והחוכר מבצע היוון, לצורך חישוב ההיוון יהיה גובה דמי החכירה השנתיים
בשיעור של 0.75% מערך הקרקע עפ"י שומה עדכנית (מוכפל במקדם היוון ליתרת שנות החכירה).

ניתן לשלם מראש את דמי החכירה העתידיים עבור כל תקופת החכירה, משמעו תשלום היוון דמי החכירה.

מהו היוון?

בייעוד למגורים

היוון הוא תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים, עד לתום תקופת החכירה
מחושב בהתאם ליתרת תקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית ניכיון.
רקע וגובה תשלום
בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל, החל מ-1.10.2007 הועלה שיעור ההיוון
ל- 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
בחישוב היוון שלא עפ"י שומה פרטנית לנכס, לא ניתן להשיג על שווי המקרקעין.
היוון פוטר מהתשלומים הבאים:
1. דמי חכירה שנתיים עבור הזכויות בנכס.
2. דמי הסכמה בעת העברת הזכויות בנכס.
כל זאת כמפורט ובכפוף להחלטת מועצת מקרקעי ישראל
מספר 1090 מיום 27.3.2007 ונוהלי הרשות.
החלטות עדכניות
בהחלטה מספר 1145 מתאריך 9.3.2008, נקבעו ע"י מועצת מקרקעי ישראל
כללים חדשים לחישוב דמי חכירה שנתיים ודמי היוון, אשר יחולו
החל משנת חכירה 2008 על החוכרים, בעלי חוזה חכירה למגורים,
שחישוב דמי החכירה השנתיים שלהם בעבר התבצע בהתאם
להחלטות מועצת ישראל.
על פי ההחלטה, החל משנת חכירה 2015 תפסיק רשות מקרקעי ישראל לחייב
בדמי חכירה שנתיים את החוכרים שבחרו במסלול דמי חכירה שנתיים (צבירת היוון)
ושלא הוונו את הנכס עד לשנת חכירה זו.
חוכר כאמור, שישלם את מלוא דמי החכירה השנתיים בגין השנים 2008 ועד 2014 כולל,
יראו אותו כמי שהיוון את את זכויותיו בנכס והוא יהיה זכאי לכל ההטבות המגיעות
לבעלי חוזה חכירה מהוון.
במהלך תקופה זו, יוכל כל חוכר לבחור לשלם בתשלום חד פעמי את יתרת דמי ההיוון
ובכך להפסיק את חיובי דמי החכירה השנתיים עד תום תקופת צבירת ההיוון
(להלן מסלול השלמת ההיוון).
חוכר שיבחר להצטרף למסלול השלמת היוון יוכל להנות מידית מהפסקת תשלום
דמי החכירה השנתיים ליתרת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה
נוספת וכן לקבל פטור מדמי הסכמה בעת העברת זכויות.
לביצוע התשלום,

בייעוד שאינו למגורים - בתי עסק, מפעלי תעשייה, משרדים, מלונות ומגורי נופש
האפשרות להוון את הנכס לתקופה נוספת תיקבע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל,
התקפות במועד חתימת חוזה החכירה, בגין התקופה החדשה (‎49 שנה).
חוכר שיבחר לשלם את דמי החכירה השנתיים כשהם מהוונים מראש
(דהיינו-להוון) לכל תקופת החכירה או ליתרתה ישלם כדלהלן:
חוכר ששילם דמי חכירה ראשונים נמוכים
- שיעור של 1.25% מערך הקרקע במכפלת מקדם ההיוון לכל תקופת החכירה או ליתרתה.
חוכר ששילם דמי חכירה ראשונים גבוהים
- שיעור של 0.75% מערך הקרקע במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה הנוספת.

מידע מוקדם לגבי גובה הסכום הנדרש לביצוע ההיוון

מרחבי השירות ערוכים למסירת מידע מוקדם לחוכרים המבקשים לדעת מראש מה יהיו
הסכומים הנדרשים לביצוע היוון זכויות בנכס.
את הבקשות יש להגיש על גבי הטופס המתאים:
טופס בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר.

 
מידע נוסף: שאלות ותשובות- תשלומים,  
   
דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש