דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il מקרקעין - מידע ושירותקהלי יעד נכים ובעלי מוגבלויות


הטבות לנכים ולבעלי מוגבלויות 

 
בהתאם למדיניות מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מעניקה הטבות שונות לנכים ולבעלי מוגבלויות.

דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לבעלי מוגבלות בניידות
פטור מדמי הסכמה לנכים
הקצאת מגרש "בנה ביתך" בהגרלה או במכרז לנכים
הקצאת תחנת דלק בפטור ממכרז לנכי צה"ל
שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לאנשים עם מוגבלות
מידע נוסף
הבהרות
דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לבעלי מוגבלות בניידות
מי זכאי להטבה
 • בעל זכויות בנכס מגורים בבנייה נמוכה שהוא בעל מוגבלות בניידות או בעל זכויות בנכס מגורים בבנייה נמוכה שעמו מתגורר דרך קבע בן משפחה מדרגה ראשונה, שהוא בעל מוגבלות בניידות.
 • בעל מוגבלות בניידות הוא מי שתנועתו ו/או תפקודו מוגבלים לצמיתות עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית / חולה במחלה מתקדמת – רתוק לכיסא גלגלים, מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכדומה. המוגבלות תיקבע על ידי מוסד רפואי מוכר – בתי חולים, קופות חולים, מסגרות שיקומיות ממשלתיות, ביטוח לאומי.
תמצית ההטבה

בעלי זכויות בנכסי מגורים בבנייה נמוכה נדרשים לשלם לרמ"י תשלום עבור תוספת זכויות (דמי היתר) וכן תשלום עבור היוון זכויותיהם בנכס (דמי חכירה מהוונים). רמ"י מאפשרת לזכאים להטבה זו דחייה של תשלום דמי ההיתר או דמי החכירה המהוונים בגין שטחי בנייה הדרושים לתפקודם של הזכאים (שטחים פונקציונליים), שנכותם מחייבת אותם לבצע שינויים בנכס במטרה להתאימו לצורכיהם. ההטבה מתייחסת לשטח שאינו עולה על 50 מ"ר. התשלום יידחה עד למועד שבו תתבקש העברת הזכויות בנכס לאדם אחר, שאינו בעל מוגבלות (בתוספת ריבית והצמדה).

פרטים נוספים

החלטת מועצה מס' 1306 – "דחיית תשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים לבעלי מוגבלויות בניידות".

פטור מדמי הסכמה לנכים
מי זכאי להטבה
תמצית ההטבה

בעל זכויות בנכס מגורים לא מהוון בבנייה נמוכה או בנחלה המבקש להעביר את זכויותיו לאדם אחר, נדרש לשלם לרמ"י דמי הסכמה עבור הסכמתה של רמ"י להעברת הזכויות. דמי ההסכמה מחושבים על פי ערך הקרקע במועד העברת הזכויות. רמ"י מעניקה לזכאים להטבה זו פטור מתשלום דמי ההסכמה עד לסכום של 30,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992.

פרטים נוספים

החלטת מועצה מס' 534   "החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960".
הקצאת מגרש "בנה ביתך" בהגרלה או במכרז לנכים
מי זכאי להטבה

דרגה א': נכה צה"ל קשה במיוחד בדרגת נכות 100%+ (מיוחדת) – על פי אישור אישור אגף השיקום במשרד הביטחון;
נפגע פעולות איבה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. בדרגת נכות 100%+ (מיוחדת) – על פי אישור המוסד לביטוח לאומי.
דרגה ב': נכה צה"ל קשה – על פי אישור אגף השיקום במשרד הביטחון; נפגע פעולות איבה כמשמעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970. בדרגת נכות קשה - על פי אישור המוסד לביטוח לאומי.
דרגה ג': נכה גפיים תחתונות לצמיתות בדרגה של 75% לפחות – על פי אישור המוסד לביטוח לאומי.
דרגה ד': עיוור על פי אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים הנושא תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • נכה שטרם מלאו לו 18 שנים יירשם באמצעות האפוטרופוסים שלו לאחר קבלת אישור בית משפט המוסמך לכך.
 • הזכאות להטבה ניתנת פעם אחת בלבד – נכה שקיבל או שהוריו קיבלו עקב ובגין נכותו מגרש בפטור ממכרז, אינו זכאי להטבה נוספת.
 • מימוש הזכאות מותנה בהצגת מסמכים ואישורים המעידים על הנכות ומסמכים נוספים, לרבות תצהיר שלא קיבלו בעבר מגרש עקב היותם נכים, כמפורט בחוברת המכרז של הפרויקט.

 • תמצית ההטבה
  בכל פרויקט חדש של בנייה נמוכה לבנייה עצמית בדרך של הרשמה והגרלה רשאית רמ"י להקצות עד 10% מהמגרשים לנכים זכאים. להגרלה מוזמנים להירשם הזכאים להטבה זו, שהם אזרחי ישראל, שימציאו אישור כמפורט בתנאי חוברת המכרז של הפרויקט. סדר הקדימויות להגרלת המגרשים יהיה בהתאם לדרגות הזכאות כמפורט לעיל.

  הקצאת תחנת דלק בפטור ממכרז לנכי צה"ל
  מי זכאי להטבה

  נכה צה"ל מומלץ אגף השיקום במשרד הביטחון.

  תמצית ההטבה

  ככלל, מקרקעין להקמת תחנות תדלוק משווקות במכרז פומבי. עם זאת, בהתאם לחוק משק הדלק ולתקנות חוק חובת המכרזים, חלק מכלל המגרשים שתשווק רמ"י לצורך הקמת התחנות יוקצו לנכי צה"ל בפטור ממכרז. ההטבה ניתנת למטרת שיקומו התעסוקתי של הנכה, עד הגיעו לגיל 70, מועד שבו יושבו המקרקעין לרמ"י. זכויותיו של הנכה אינן ניתנות להעברה לאדם אחר בדרך של ירושה או בכל דרך אחרת.

  פרטים נוספים

  חוק משק הדלק (קידום תחרות), התשנ"ד-1994.

  החלטת מועצה מס' 827 – "שווק תחנות דלק".

  שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לאנשים עם מוגבלות
  מי זכאי להטבה
  ילדיהם הבגירים של משפחת חברים באגודה או של מי שנפטרו בעודם משפחת חברים באגודה, העונים להגדרה "אדם עם מוגבלות" כמשמעותה ילדיהם הבגירים של משפחת חברים באגודה או של מי שנפטרו בעודם משפחת חברים באגודה, העונים להגדרה "אדם עם מוגבלות" כמשמעותה ובלבד שלא מדובר בלקות זמנית.

  תמצית ההטבה

  בהתאם למדיניות מועצת מקרקעי ישראל מבצעת רמ"י שיוך דירות במושבים ובקיבוצים. במסגרת השיוך רוכשת משפחה את הזכויות בבית המגורים שלה, זכויות שעד למועד השיוך היו בידי האגודה. רמ"י תתיר במקרים מסוימים שיוך יחידת דיור בקיבוץ או במושב שיתופי מתוך חלקת המגורים לזכאים כמפורט לעיל, גם אם הם עצמם אינם משפחת חברים באגודה, בתנאים של משפחת חברים באגודה, בהתאם להחלטת האספה הכללית של היישוב.

  פרטים נוספים

  החלטת מועצה מס' 1411 – "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".

  מידע נוסף
  ביטוח לאומי – מיצוי זכויות לפי אירועים בחיים
  תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993
  אגף השיקום במשרד הביטחון
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשכ"ח-1968
  חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954
  חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957
  חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970
  חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992
  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959
  תקנות מס הכנסה (קביעת אחוזי נכות), התש"ם-1979
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים

  הבהרות
  • דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
  • המידע מוגש כשירות לציבור. אין במידע שלהלן משום תחליף לייעוץ מקצועי, והוא לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
  • אם קיימת סתירה בין מידע זה ובין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.
  • אם רמ"י תחליט לאשר את ביצוע העסקה, היא תתבצע בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולנוהלי רמ"י, שיהיו בתוקף במועד ביצוע העסקה.

   
   

  דף זה התעדכן בתאריך
  כל הזכויות שמורות 2015(c) .
  המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש